Spring Maarlenhof

Maarlenhof, IJsselmuiden

WONINGSTICHTING BETER WONEN / IJSSELHEEM

De opgave voor Maarlenhof omvat 30 verzorgingsplaatsen, 32 verpleegplaatsen, dagverzorging, 38 appartementen, kinderdagverblijf en ruimten voor eerstelijnszorg. Uitgangspunt in het ontwerp is de mate van zorgvraag en de daaraan gekoppelde woonvorm zo min mogelijk aan het gebouw herkenbaar te laten zijn. Voor de psychogeriatrische bewoners is een binnentuin ontworpen. Doorgaande verkeersruimten verbinden de te onderscheiden delen van het gebouw.

Plaats
IJsselmuiden
Jaar
2007 – 2010
Opdrachtgever
Woningstichting Beter Wonen i.s.m. woonzorgconcern IJsselheem
Oppervlakte
11.000 m2

Bouwsom
€ 9,8 miljoen
Ontwerpteam
Aad Stortenbeker
Alfons Hams e.a.

RESULTAAT

CONCEPT

Maarlenhof is een bestaand verzorgingshuis in IJsselmuiden. Het gebouw kenmerkt zich als een traditioneel bejaardenhuis uit de jaren ‘50/’60 en ’80, met kleine 1 kamerwoningen voor de bejaarde bewoners. Maarlenhof voldoet niet meer aan de eisen die in deze tijd worden gesteld aan de huisvesting van en zorgverlening aan ouderen. De eigenaar van Maarlenhof, woonzorgconcern IJsselheem te Kampen, heeft daarom besloten het bestaande complex geheel te vervangen. Overeenkomstig het landelijk beleid van scheiden van wonen en zorg is het eigendom en de planrealisatie daarbij overgedragen aan de woningcorporatie Beter Wonen te IJsselmuiden. De opgave omvat nu de bouw van 30 verzorging- en 32 verpleegplaatsen inclusief de bijbehorende voorzieningen, 10 plaatsen dagverzorging, de zorginfrastructuur voor 120 plaatsen extramurale zorg, ruimten voor eerstelijnsvoorzieningen, een kinderdagverblijf en 38 (zorg)appartementen in de huursector.

Afhankelijk van de behoefte aan zorg wonen de bewoners van Maarlenhof straks in een woongroep (bewoners met psychogeriatrische beperkingen), in een 2 kamer ‘verzorgingsplaats’ (bewoners met somatische beperkingen en/of andere zwaardere zorgvragen) of min of meer zelfstandig in een appartement.  Er is daarbij voor gekozen de mate van de zorgvraag zo min mogelijk herkenbaar te laten zijn in het complex. Het gebouw manifesteert zich dan ook als één geheel.

Bij de woongroepen voor psychogeriatrische bewoners was er de wens voor een ‘besloten’ uitloopruimte. Hiervoor is een binnentuin ontworpen. Doorgaande verkeersruimten verbinden de te onderscheiden delen van het gebouw. Aan de ‘haarspeld’-vormige beweging liggen de woonruimten en andere verblijfsruimten, van zelfstandig wonen, met eigen toegang, via wonen met lichte zorgvraag naar beschut wonen in een woongroep. Onderweg de ruimten voor ontmoeting en activiteiten. In de materialisatie van de gevels wordt de ‘beweging’ mede tot uitdrukking gebracht. Het metselwerk aan de woonzijden gaat het gebouw in en vormt een ‘buiten’gevel in de binnentuin. De verkeersruimten, galerijen met houten balustrades, maken een tegenbeweging, vanuit de binnentuin naar de ingang van de appartementen. Het buiten komt naar binnen, de binnentuin wordt een ‘besloten’ buitenruimte.